https://glava-ussr.su/arkhivy/dokumenty/pravovaya-baza-sssr/62-rossijskaya-gazeta-1992-030-366-1992-02-06/file.html